(ประมวลภาพ) สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

22 มี.ค. 66 เวลา 15:48 น.5647 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)