(ประมวลภาพ) สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย APP Inventor สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา

26 เม.ย. 66 เวลา 14:45 น.2425 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)