(ประมวลภาพ) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

11 ก.ค. 66 เวลา 17:41 น.5844 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

(11 กรกฎาคม 2566) นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 160 คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ