โครงการอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลภาษาเกาหลี

7 ส.ค. 66 เวลา 12:33 น.797 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ด้วยศูนย์การฝึกอบรมครูเกาหลีในประเทศไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดโครงการการอบรมพิเศษเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลภาษาเกาหลี
จึงขอเรียนเชิญครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยหรือบุคลากรทางการศึกษาภาษาเกาหลีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566  เวลา 10.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom

ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: Koreanteachertrainingcenter@gmail.com

ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)