ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

11 ส.ค. 66 เวลา 16:18 น.992 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ตามที่กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO: ACCU) จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 (2023 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) จำนวน 2 ช่วงได้แก่ 1. วันที่ 25 กันยายน และ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์และ 2. ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น นั้น

บัดนี้การคัดเลือกของกรรมการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 22 คน
กลุ่มงานนโยบายและแผนได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอชื่อคือ

1. นางอมรรัตน์ ศรีพอ โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน จังหวัดชลบุรี

2. นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)