ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย เรือง “การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร”

8 ก.ย. 66 เวลา 14:45 น.891 ครั้งพิมพ์
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.3
เรื่อง “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”
หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร”
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.30น. ผ่านระบบ (Zoom Application)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/176
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)