ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล

15 ก.ย. 66 เวลา 10:31 น.1118 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

          ด้วยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนังสือขอความร่วมมือประเทศไทยในการพิจารณาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อที่จะรวบรวมเป็นคลังข้อมูลและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุม World Digital Education Conference (WDEC) ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นปลายปี 2566  ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามผลลัพท์ของการประชุม WDEC จึงได้มีข้อริเริ่มในการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสามารถมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร การส่งเสริมความต่อเนื่องและคุณภาพการเรียนรู้ หรือการสร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มชายขอบในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

          จึงขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตินี้ให้ผู้สนใจกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบเป็นภาษาอังกฤษและส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 และสำเนาไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panida.t@sueksa.go.th โดยมีแบบฟอร์ม Recommendation Form ตามเอกสารแนบ โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะพิจารณาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในภาพรวมของประเทศไทย ได้จำนวนไม่เกิน 3 รายการ เพื่อเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป  

   

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)