ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

15 ก.ย. 66 เวลา 16:19 น.819 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566

          โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1koJJQAESCktFt-DjDQeLIYwuH-N7B-Oh/view

          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  https://moe-south.org/news-99-66/   และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7342-0360

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :