ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย

18 ก.ย. 66 เวลา 10:45 น.870 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อศึกษาความท้าทายในการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย รายละเอียดตาม QR code ดังแนบ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)