การสัมมนาออนไลน์เครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ๒๐๓๐ (ESD-Net 2030)

19 ก.ย. 66 เวลา 14:13 น.740 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ด้วยองค์การยูเนสโกได้เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ๒๐๓๐ (ESD-Net 2030 Learning Webinar) หัวข้อ "การสอนแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD Pedagogy)" ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ตามเวลาชาติยุโรปกลาง หรือเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและพัฒนาวิธีการสอนและสมรรถนะหลักในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน นักการศึกษาของชุมชน ผู้ฝึกครูผู้สอน (teacher trainers) ผู้นำเยาวชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่เกิน ๒๐๐ คน

๒. การสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับครู (๒) การนำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไปใช้ (๓) การออกแบบการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และ (๔) การศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศ - การลงมือปฏิบัติของนักเรียนเพื่อโรงเรียนที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral School) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tZMvdeitqTwrGNXailTZEkSdSLmgX0eHhuHY

เพื่อรับข้อมูลการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :