ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

10 พ.ค. 66 เวลา 16:15 น.673 ครั้งพิมพ์
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนนำไปใช้เป็นสื่อให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนต่อไป 

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)