ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

5 ต.ค. 66 เวลา 13:46 น.1079 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)