ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

9 ต.ค. 66 เวลา 15:35 น.3155 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 2
ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 - 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0 2282 9576
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :