การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566

1 พ.ย. 66 เวลา 15:32 น.4435 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
        - รายละเอียดกการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน
        - รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน

หมายเหตุ**เงินโอนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566**

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)