ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

17 พ.ย. 66 เวลา 14:59 น.3247 ครั้งพิมพ์
นางสาววรางคณา ธุภักดี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

    ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทำโครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและการประเมินผล และหากได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สทศ. และโครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ในระดับ B1 หรือ B2 ผู้เข้าสอบสามารถนำข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง โดยการทดสอบข้างต้นเปิดให้บริการทดสอบแก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดทาง QR Code และ www.niets.or.th และหากโรงเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการทดสอบ วัดสมรรถนะครูฯ ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือการทดสอบ TEC-W ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยินดีอำนวยความสะดวกในการจัดการทดสอบให้ ณ โรงเรียนของท่าน รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)