ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2

20 พ.ย. 66 เวลา 16:36 น.2936 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

           ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่อง จะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา และดำเนินการตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานครกำหนด

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวหากโรงเรียนมีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม
เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ทาง https://forms.gle/sYXcbJf5KdHpAHmt6 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

ส่งใบสมัคร

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)