ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2567

21 พ.ย. 66 เวลา 11:43 น.2928 ครั้งพิมพ์
นายนิกร ทินมณี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

            ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อทำหน้าที่
อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน กรณีเด็กไม่มีที่เรียน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอแจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนดังกล่าวเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วย

             หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4966 ต่อ 205-207

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)