ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้พร้อมสำหรับการทดสอบ วัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

4 ธ.ค. 66 เวลา 16:47 น.2251 ครั้งพิมพ์
สุณีรัตน์ ศรัทธามั่น
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime และเห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) โดยให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพของนักเรียนดังกล่าว จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในระบบส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ตามประกาศที่ส่งมาด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบดังกล่าว โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)