ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและป้องกันความปลอดภัยฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบปร

4 ม.ค. 67 เวลา 10:01 น.4339 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)