ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

6 ก.พ. 67 เวลา 17:16 น.629 ครั้งพิมพ์
จีรภา บูรณ์เจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) และได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือจดหมายเหตุ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำบันทึกในจดหมายเหตุการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีข้อมูลครบถ้วน จึงขอให้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ดแนบท้ายหนังสือนี้

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)