ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

8 ก.พ. 67 เวลา 09:41 น.3700 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting โดยสแกน QR Code ดังแนบ และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

Zoom Meeting

Facebook Live

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลด

กำหนดการ ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)