โครงการเตรียมความพร้อม TOPIK ll ประจำปี 2567

8 ก.พ. 67 เวลา 13:08 น.1094 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ศูนย์การศึกษาเกาหลี เปิดรับสมัครคุณครูสอนภาษาเกาหลีเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม TOPIK ll ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลารับสมัคร:  6 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย สังกัด สพฐ. สังกัด สช. สังกัด อว. สังกัด สอศ. หรือสังกัดโรงเรียนสาธิต

2. ผู้มีคุณสมบัติในข้อที่ 1 ที่ประสงค์เข้าสอบ TOPIK ครั้งที่ 93 หรือ ครั้งที่ 95 และ

3. ครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยที่มีหรือไม่มีผลสอบ TOPIK หากมีผลสอบ TOPIK ต้องอยู่ในระดับ 1-4

จำนวนรับสมัคร: 25 คน (ศูนย์อบรมฯ จะแจ้งวันเวลาในการสัมภาษณ์ภายหลัง)

 ระยะเวลาในการอบรม: ทุกวันเสาร์ละอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2567

จุดเด่นโครงการ:

- ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรลงนามโดยคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าสมัครสอบ TOPIK ll ครั้งที่ 93 หรือ ครั้งที่ 95

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :