ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา SEED ปีการศึกษา 2567 - 2568 จากรัฐบาลแคนาดา

9 ก.พ. 67 เวลา 15:10 น.4046 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอกภายใต้โครงการ The Canada - ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567 - 2568 ให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาและ/หรือ ทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 และที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯมากเป็นลำดับต้นของอาเซียน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)