ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย

16 ก.พ. 67 เวลา 16:23 น.1393 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              1. Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ https://international-student.itenas.ac.id/cahayascholarship

              2. Universitas Indonesia (UI) สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ติดอันดับสูงสุดในอินโดนีเซียเปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

                 2.1 ทุนการศึกษา UI GREAT สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครทางออนไลน์ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-great/

   2.2 ทุนการศึกษา UI Shine สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับ Universitas Indonesia และประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-shine/ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยในการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ และภาษาต่างประเทศ และยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในภาคประชาชนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของทุนฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :