รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

19 ก.พ. 67 เวลา 09:25 น.1600 ครั้งพิมพ์
วรรณพร ครองแก้ว
ผู้ดูแลระบบ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตใจที่มีขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ จึงประยุกต์ใช้หลักสมาธิเพื่อให้เกิดความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้หลากหลายรูปแบบ จึงร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพดำเนินงานโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 3,000 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567 เพื่อเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์ (online)
ทาง www.samathi101.com และ ออนไซต์ (Onsite) ณ พื้นที่จัดอบรมของสถาบันพลังจิตตานุภาพ จำนวน 80 สาขา ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 22 มิถุนายน 2567 (ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.) รวมจำนวน 20 ชั่วโมง


โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567
ผ่านทาง bit.ly kspsamadhi2567 รายละเอียดโครงการดัง QR Code

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)