ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2567

20 ก.พ. 67 เวลา 15:42 น.1411 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ แจ้งการให้ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
ของซีมีโอ (
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education
Personnel in Mathematics: SEAMEO QITEP in Mathematics – ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์) เมือง Yogyakarta
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี 2567 จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร
STEM for Mathematics
Learning และ 2. หลักสูตร Southeast Asia Realistic Mathematics Education รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวในหลักสูตรที่ 1 และ 2 หลักสูตรละ 1 คน (สมัครได้โรงเรียนละ 2 คน1 คนต่อ 1 หลักสูตร) จึงขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากร ส่งหลักฐานการสมัครดังนี้1. หนังสือโรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้สมัคร 2. ใบสมัคร รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อนึ่งหากผู้รับทุนรายใดไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามช่วงเวลาของแต่ละหลักสูตรได้ขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรมเพื่อจะได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมัครรายใหม่ให้ศูนย์ฯได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)