การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

27 ก.พ. 67 เวลา 15:28 น.1373 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จึงขอให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเยาวชน จำนวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติครบและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด  โดยสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันส่งผลงาน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)