ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16

18 เม.ย. 67 เวลา 12:08 น.433 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

นับตั้งแต่ปี 2547 ที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา รายละไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยหักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และ ศธ.ยังได้จัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว

 

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ruMgRDplHRpd39fPZkshYULwC8gsVutk?usp=sharing

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 073-420360 หรือเว็บไซต์ https://edu-south.go.th

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :