แจ้งประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)

19 เม.ย. 67 เวลา 10:34 น.676 ครั้งพิมพ์
นางสาวจิรพรรณ์ พูลเอี่ยม
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

               ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้มีหนังสือแจ้ง ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่องหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) พร้อมทั้งรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนวดหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม 60 ชั่วโมง และ 2) หลักสูตรนวดคอ บ่า ไหล่ เพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง มาให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ที่จะนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ จึงขอแจ้งประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) พร้อมทั้งรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่ออกตามประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและสามารถดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรฯ ได้ที่นี่ (คลิก) 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)