ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 เม.ย. 67 เวลา 11:00 น.443 ครั้งพิมพ์
ศศิธร งามวาจา
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และกำหนดการส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567  ที่ชั้น 5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  คลิกดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม >>>

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :