การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

15 พ.ค. 67 เวลา 10:05 น.1277 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และสามารถวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนเอกชน จำนวน 125 โรง จำนวน 250 คน
       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ท่านส่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ดูแลนักเรียนพิการ จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://golink.icu/Zct8r60 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบตามจำนวน ทั้งนี้ ขอให้นำโน้ตบุ๊กมาใช้ในการอบรมด้วย
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางโรงเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

    

  แบบตอบรับ

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่  

                                                                   

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)