ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน และประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

14 พ.ค. 67 เวลา 15:30 น.251 ครั้งพิมพ์
รัชตะ สงบจิตร์
กลุ่มเลขานุการกรม

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยรับสมัครผู้แทนฝ่ายผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนฝ่ายผู้อำนวยการ ผู้แทนฝ่ายครู และผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ไปแล้ว นั้น

      คณะกรรมการสรรหาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

                   1. กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้รับใบอนุญาต

                       (1) นางพัฒน์  มาศนิยม

                       (2) นายบัณฑิต  ครุฑางคะ

                       (3) นางสาวกฤช  ไวยากรณ์

                   2. กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้อำนวยการ

                       นางนิยดา  กรโกวิท

                   3. กรรมการผู้แทนฝ่ายครู

                       (1) นายณัฐวุฒิ  ภารพบ

                       (2) ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์  ชินพีระเสถียร

                   4. กรรมการผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

                       นางพิมพรรณ  ทองงาม

                 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาและคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน และประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้นต่อไป

                   ดาวน์โหลดประกาศ  คลิ๊กที่นี้

                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิติการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2282 1000 ต่อ 192

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)