รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิประมุขของรัฐ

15 พ.ค. 67 เวลา 09:13 น.161 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิประมุขของรัฐ                       ให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิและไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีประเด็นสำคัญ จำนวน 15 ประเด็น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

                      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนในโรงเรียนของท่าน ได้รับทราบประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงความเห็นที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิและไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าว

 

หนังสือถึงโรงเรียนดาวน์โหลด

15 ประเด็นสำคัญดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)