ติดตามการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

15 พ.ค. 67 เวลา 09:49 น.989 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 และต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยให้ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานของจังหวัด ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติสถานะรายงานสมบูรณ์ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นั้น

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า บัดนี้ ใกล้ถึงเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับสถานะรายงานสมบูรณ์เร่งดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้เรียบร้อย และขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ติดตามโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติสถานะรายงานสมบูรณ์ให้ครบถ้วนทุกโรงเรียนภายในเวลาที่กำหนด 

 

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)