การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค)

15 พ.ค. 67 เวลา 13:56 น.4686 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)