ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ....

16 พ.ค. 67 เวลา 09:24 น.1658 ครั้งพิมพ์
รัชตะ สงบจิตร์
กลุ่มเลขานุการกรม

                โดยที่เป็นการสมควรรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน https://opec.go.th หรือ ผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

                 ดาวน์โหลดประกาศฯ Click

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิติการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2282 1000 ต่อ 192

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)