ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2567/2568 รุ่นที่ 1

16 พ.ค. 67 เวลา 09:27 น.616 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

                  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ แจ้งการให้ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO
Regional Centre for Education in Science and Mathematics: SEAMEO RECSAM – ซีมีโอเรคแซม)
ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2567/2568 รุ่นที่ 
1 จำนวน 2 หลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2567
ณ ศูนย์
SEAMEO RECSAM เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว รุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 คน จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากรส่งหลักฐานการสมัครดังนี้ 1. หนังสือโรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้สมัคร
2. ใบสมัคร รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 ไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่อยู่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)