ขอความร่วมมือจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

16 พ.ค. 67 เวลา 09:39 น.1594 ครั้งพิมพ์
ทัตชญา ธัญญเจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ให้ข้อมูลในการดำเนินงาน “โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฯ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ผ่านทาง Google Forms ทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดหนังสือถึงโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วยที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)