รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พ.ค. 67 เวลา 09:32 น.781 ครั้งพิมพ์
เรติยา จาดบุญนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ ป ศธจ. ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ไป ศธจ.ศรีสะเกษดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไป ศธจ.ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ไป ศธจ.ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ป ศธจ. ดาวน์โหลด 
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ ไป ศธจ. ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ ไป ศธจ. ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ ไป ศธจ. ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ ไป ศธจ. ดาวน์โหลด
  • โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ไป ศธจ. 
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)