การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567

16 พ.ค. 67 เวลา 10:29 น.2109 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
        - รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน
        - รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ **เงินโอนผ่านระบบ New GFMIS Thai วันที่ 16 พฤษภาคม 2567**

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)