ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology) กับประเทศไทย

17 พ.ค. 67 เวลา 10:02 น.625 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

                   ด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พบหารือกับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียของกรุงนิวเดลี 
(
Indian Institute of Technology Delhi: IIT Delhi) เพื่อหาลู่ทางความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกัน โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียของกรุงนิวเดลีเป็นสถาบันการศึกษา
ในเครือ
IIT ที่มีชื่อเสียง และผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่สาธารณรัฐอินเดียเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลกกว่า 83 แห่ง โดยสถาบัน IIT Delhi มีความต้องการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน (1) การสนับสนุนทุนการศึกษา
แบบเต็มจำนวน (ประมาณ 22
,000 บาทต่อเทอม) (2) การจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา
ของประเทศไทย (3) การจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (ระยะ 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน) (4) การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย และ (5) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งว่าหากบุคลากรหรือโรงเรียนเอกชนใดประสงค์ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียของกรุงนิวเดลี หรือมีประเด็นที่สนใจตามข้อเสนอของสถาบันฯ สามารถติดต่อไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 082 945 1616 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pattara.bic@sueksa.go.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)