ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024)

21 พ.ค. 67 เวลา 16:34 น.2295 ครั้งพิมพ์
จีรภา บูรณ์เจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษาร่วมกับ Teachers College Columbia University ได้จัดการประชุมประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024) ภายใต้หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านบริหารการศึกษาในการออกแบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวต่างประเทศ การนำเสนอผลงานทงวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024) ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.icesml.com หมดเขตการลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช โทร. ๐๘๘-๗๖๘-๗๑๗๔ หรือทางอีเมล paulporamet.c@icesml.com

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)