การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ประจำปี 2567

10 มิ.ย. 67 เวลา 14:29 น.1580 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

       เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย มีกำหนดการจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกหลี ประจำปี 2567 เพื่อเผยแพร่และคงไว้ซึ่งความสนใจและความตั้งใจในการศึกษาภาษาเกาหลีของผู้เรียนชาวไทย การประกวดในครั้ืงนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ความหลากหลายอันงดงามนำทางสู่ยุคสมัยใหม่" โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุแดมศึกษา ละมีกำหนดการประกวด ดังนี้

  1. การประกวดรอบคัดเลือก พิจารณาจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด
    เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
  2. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จัดการประกวดพร้อมให้ผุ้ผ่านเข้ารอบเดินทางไปอบรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
    ระหว่างวันอังคารที่ 15 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 (6วัน 4 คืน)
    โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักและอาหาร ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ตามเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :