การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

28 พ.ย. 65 เวลา 15:16 น.19798 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ (กรณี ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งมีหนังสือขอให้ไปตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่)

 1. ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งขอคำแนะนำ/เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจความเหมาะสมของสถานที่/สภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจความเหมาะสมของสถานที่/สภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน

ขั้นตอนที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

 1. ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/กรรมสิทธิ์ในที่ดิน/คุณสมบัติของผู้ขอ
 4. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ เช่น อาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน บุคลากร
 5. เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจเสนอผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน พร้อมอนุญาตตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
 6. แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับใบอนุญาต (สช. ๒) ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

ขั้นตอนที่ ๒ การขอเปิดดำเนินกิจการ

 1. ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
  • โอนกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเฉพาะในส่วนที่ต้องดำเนินการก่อนเปิดดำเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
  • โอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกำหนด
  • ดำเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกำหนด
 2. เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้แจ้งขอเปิดดำเนินกิจการก่อนเปิดทำการสอนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อม ให้สำเนาเอกสารตามข้อ ๑ ประกอบ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดทำการสอนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบไม่น้อยกว่า ๗ วัน
 4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ
  • กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้กับกลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้ส่งสำเนาใบอนุญาตแจ้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
 
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องก่อสร้างอาคารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนในปีการศึกษานั้น โดยการก่อสร้างอาคารจะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากทางราชการที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเทศบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองพัทยา และจะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ และตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 2. การใช้ชื่อโรงเรียน ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนต้องยื่น ขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ก่อน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการงานบริการอื่นๆ