สช.จ.ยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House)

14 ก.ย. 66 เวลา 20:48 น.340 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดิจิทัล โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เป็นผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเอกชนจังหวัด - อำเภอ และผู้บริหาร ผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวม 1,000 คน นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) เพื่อเปิดเวทีแสดงศักยภาพของผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้งนี้ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศูนย์ตาดีกา ผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล “ซึ่งในยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน และการดำรงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ่งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูผลการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์” ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว นอกจากนี้ ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดีเด่นระดับจังหวัด และชมผลงานวิชาการของชมรมศูนย์ฯ(ตาดีกา) ทั้ง 8 อำเภอ และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 คน 2.ประเภทข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 คน 3.ประเภทพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 3 คน และ 4.ประเภทลูกจ้างเหมาบริการดีเด่น จำนวน 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ