สช.จ.ยะลา นิเทศติดตามโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง

18 ก.ย. 66 เวลา 19:53 น.347 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะทำงานนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ นิเทศฯ ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามผลการบูรณาการหลักสูตรฯ รายวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอิสลามศึกษา