กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

กลุ่มนิติการ

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 192
นายสมพร เดชกมล
นิติกรชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 192
นางสาวโชติกา แซ่ฮั่น
นิติกรชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 192
นางสาวฤทัยชนก ติยะวัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 192
นางสาวสาลินี ทองเนื้อขาว
นิติกรปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 192
นายธนพล ขันธวิชัย
นิติกรปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 192
นายรัชตะ สงบจิตร์
พนักงานด้านกฎหมาย
02-282-1000 ต่อ 192
นางสาวอัญชิสา จิตราภิรมย์
พนักงานด้านกฎหมาย
02-282-1000 ต่อ 192
นายชัยชนะ หุ่นสวัสดิ์
พนักงานด้านกฎหมาย
02-282-1000 ต่อ 192
นายเด่นพิชัย เลื่อนจันทร์
พนักงานด้านกฎหมาย
02-282-1000 ต่อ 192