กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ผู้อำนวยการ

นางชนิดา ฟักเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม
0-2282-1000 ต่อ 101