กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

กลุ่มอุดหนุน 1

นางทิพอร สุพรรณทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
0-2282-1000 ต่อ 231
นางสาววัฎชรี พรรณรังษี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวธมลวรรณ เหมาะเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0-2282-1000 ต่อ 230
นางสาวสุพัตรา นาคทองอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 230
นางสาวมณฑลี ทิมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวชลันธร ชูตินันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 232
นายฐานธิษณ์ ถ้ำเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 230
นายประสิทธิ์ สุขประสพโภคา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวจิรัฏฐญา ทองจำรูญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 230
นางอิงอร ศรีอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 230
นางสาวนูรอีมาน ดอมอลอ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 230
นายพญา สื่อยรรยงศิริ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 230
นายดำรงค์ศักดิ์ ประจงไสย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวพิศมัย เจริญสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวชฎาภรณ์ สุขใส
พนักงานจัดการงานทั่วไป
0-2282-1000 ต่อ 232
นางสาวอสมาภรณ์ มณีนวล
พนักงานจัดการงานทั่วไป
0-2282-1000 ต่อ 230