กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

กลุ่มการเงินและบัญชี

นางวงศ์เดือน เกียรติกิจนุชิต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาววราภรณ์ วงศ์เรือน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธนกร เสาสมภพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันเพ็ญ จันทรศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจินตนา สูยะนันทน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวธันยาภรณ์ ลิ่มมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน